Learning Outcomes – Vocational Schools

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

Први разред

 • разуме битне појединости директног обраћања саговорника
 • разуме суштину разговетног разговора, на стандардном језику који слуша уживо или са аудио/видео записа
 • проналази потребне информације у једноставним текстовима из свакодневног живота (натписи, обавештења, огласи, упутства, лична писма, краћи новински чланци)
 • тражи и даје основне информације: лични подаци, образовање, занимање, радно искуство
 • описује производе и услуге (изглед, материјали, употреба, цена)
 • попуњава једноставан формулар, пише кратку поруку , белешку, мејл
 • употребљава фреквентне речи и једноставне jезичке структуре у свакодневним комуникативним ситуацијама
 • разуме основну терминологију из области струке и за потребе професије (знаке за оријентацију, упозорења, сигурност на радном месту, алати, опрема…).

Други разред

 • разуме суштину свакодневног разговора који слуша уживо или са аудио и видео записа
 • проналази релевантне информације у личној и пословној преписци, новинским чланцима, огласима, рекламама, једноставним стручним текстовима)
 • користи знања из области струке за разумевање стручног текста на страном језику и идентификовање потребних информација
 • открива значење непознатих речи на основу познатог контекста или професионалног знања и искуства
 • тражи и даје једноставне информације и упутства о радним активностима у оквиру своје струке
 • размењује ставове и искуства са саговорником о блиским темама (актуелности, стручно образовање, посао, путовања, производи)
 • пише кратак текст према упутству или моделу, о темама из области личних интересовања , искуства и струке
 • употребљава фреквентне речи , изразе и језичке структуре да искаже своје потребе, намере , искуства
 • користи основну терминологију из области струке и за потребе професије (радно место, алати, опрема, мере безбедности, производи и услуге).

 

Трећи разред

 • разуме кључне информације аутентичног разговора на стандардном језику о темама из свакодневног живота или струке који слуша уживо или преко медија
 • разуме кључне информације у аутентичном тексту о блиским темама (кратак новински чланак, рекламе, огласи, упутства за употребу опреме или за информатичке програме, службена преписка)
 • повезује и користи знања из области струке за разумевање стручних текстова на страном језику и идентификовање потребних информација
 • представља и упоређује производе, услуге, понуде
 • у разговору или дискусији износи своје ставове или предлоге о темама од личног или професионалног интереса
 • пише различите врсте текстова према моделу или упутству (лична и пословна преписка, мејл, CV, извештај, резиме, опис производа)
 • разуме сложеније језичке структуре, познаје сличности и разлике између матерњег и страног језика,примењује основну правописну норму
 • препознаје различитост у вербалном и невербалном понашању типичних представника културе и језика који учи
 • користи основну терминологију из области струке и за потребе професије (процес рада, руковање алатима и опремом, производи и услуге).

 

Четврти разред

 • разуме суштину и битне појединости разговора или монолошког излагања које слуша уживо или преко медија у приватном, образовном и професионалном окружењу.
 • упоређује, процењује, класификује и резимира информације из писаних докумената, новинских чланака, веб страница, каталога, стручних текстова, адаптираних књижевних текстова
 • повезује и примењује знања из области струке за разумевање стручних текстова на страном језику
 • препоручује и даје детаљне информације о услугама или производима своје компаније
 • излаже припремљено излагање о блиским садржајима из свог окружења или струке
 • пише текстове у којима обједињује или резимира информације, представља личне ставове и искуство (актуелности из домена струке, медијски и културни догађаји, привредне манифестације)
 • правилно употребљава већи број речи, израза и сложеније језичке структуре; разуме сличности и разлике између матерњег и страног језика
 • препознаје ситуације које у култури језика који се учи захтевају особено језичко понашање и употребљава одговарауће формалне изразе и стратегије учтивости (поздрављање, ословљавање, извињења, учтиви захтеви)
 • користи терминологију из области струке и за потребе професије (опрема, процес рада, производи и услуге…)
 • користи садржаје медијске продукције ради личног интересовања и професионалних потреба (часописе, проспекте, каталоге, Интернет, радио/ТВ емисије, филмове).

SOURCE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s